Suostumus

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus esittää keväällä 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämistä. Yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Yhdistäminen toteutettaisiin siten, että jokainen K-osake muunnetaan yhdeksi (1) A-osakkeeksi, minkä lisäksi jokaiselle K-osakkeen omistajalle suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden annettaisiin maksutta 0,2 uutta A-osaketta, mikä vastaa yhtä (1) uutta A-osaketta kutakin viittä (5) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset, minkä lisäksi hallitus tulee esittämään yhtiöjärjestyksen määräystä yhtiökokouksessa sovellettavasta äänestysrajoituksesta (nk. äänileikkuri) poistettavaksi samassa yhteydessä.

Hallitus odottaa osakesarjojen yhdistämisen lisäävän yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan. Lisäksi järjestely yksinkertaistaisi yhtiön omistusrakennetta sekä tehostaisi ja selkeyttäisi päätöksentekoa äänioikeuksien jakautuessa jatkossa osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyvän suunnatun maksuttoman osakeannin tarkoituksena olisi puolestaan kompensoida K-osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys.

Hallitus on saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) osakesarjojen yhdistämiseen liittyen. Lausunnon mukaan ehdotettu osakesarjojen yhdistäminen vaihtosuhteella, jossa yksi (1) K-osake oikeuttaa 1,2 A-osakkeeseen, on lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen kaikille Keskisuomalainen Oyj:n K-sarjan osakkeiden omistajille ja A-sarjan osakkeiden omistajille. Evli Oyj:n antama kohtuullisuuslausunto on saatavissa yhtiön kotisivuilta.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2024 Jyväskylässä. Yksityiskohtaiset tiedot ja päätösehdotukset koskien osakesarjojen yhdistämistä sisältyvät yhtiökokouskutsuun.

Tullakseen hyväksytyiksi, osakesarjojen yhdistämiseen liittyvät ehdotukset edellyttävät osakeyhtiölain nojalla paitsi riittävää kannatusta yhtiökokouksessa, myös K-osakkeiden omistajien enemmistön suostumusta laskettuna yhtiön kaikista K-osakkeista. Tämän vuoksi pyydämme kaikkia K-osakkeen omistajia, jotka kannattavat osakesarjojen yhdistämistä hallituksen esittämällä tavalla, antamaan suostumuksensa osakesarjojen yhdistämiselle etukäteen.

Lisätietoja tekniseen suostumuksen antamiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä saatavilla Keskisuomalainen Oyj:n tietosuojaselosteessa

Anna suostumus